Vedtægter og love

1)

Gildets navn er: Sct. Georgs Gildet i Ikast.

2)

Gildet arbejder efter love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, hvor paragraf 7a lyder således: De enkelte gilder ledes af en gildeledelse, bestående af gildemester, gildekansler og gildeskatmester, og afholder hvert år inden 1. april et gildeting med dagsorden i henhold til gildets vedtægter. Gildeledelsen har den overordnede myndighed i alle anliggender vedrørende gildets forhold og leder arbejdet, under ansvar over for gildeting og landsgildeledelse. Til gildeledelsen kan ikke vælges svende. Genvalg kan finde sted, jævnfør dog paragraf 7d. Gildeledelsen kan med bindende virkning tegne gildet ved underskrift af 2 af dets medlemmer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede ledelse, efter forudgående bemyndigelse af et gildeting.

3)

Gildetinget, som afholdes hvert år inden 1. april, er gildets øverste myndighed. Indkaldelse hertil skal ske skriftligt til gildets medlemmer med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på gildeting, skal være gildemesteren i hænde senest 3 uger før. Forslag til vedtægtsændringer og indkomne forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen.

4)

Dagsorden for gildeting:

  1. Valg af dirigent og protokolfører.
  2. Gildemesteren aflægger beretning.
  3. Gildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af gildeledelse.
  6. Valg af suppleanter.
  7. Valg af revisorer (2 stk.) og suppleanter (2 stk.)
  8. Beretning fra grupper og laug.
  9. Eventuelt.

5)

Ekstraordinært gildeting skal afholdes, når gildeledelsen eller 1/3 af gildets medlemmer kræver det. Indkaldelsen sker som til ordinært gildeting.

6)

Vedtægtsændringer kan kun ske på et gildeting, hvor de foreslåede ændringer er opført på den udsendte dagsorden, såfremt 2/3 af gildebrødrene er repræsenterede og 2/3 af de mødte stemmer for.

7)

I tvivlstilfælde vil de for landsgildets gældende organisatoriske og administrative love være gældende.